Informacja o ochronie przetwarzania danych osobowych dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Appliscale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14, (31-864 ) Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  pod nr KRS: 0000592380, posiadającą NIP: 9452189348, REGON: 363291430
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na określone stanowisko. Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes administratora, w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 3 lat od przesłania dokumentów aplikacyjnych. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w deklaracji zgody.
 4. Dane mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora (np. dostawcom usług informatycznych).
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W przypadku, gdy będzie to konieczne ze względu na wiążące Administratora postanowienia umowne, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, tj. do Stanów Zjednoczonych. W  tym zakresie dane będą odpowiednio zabezpieczone w związku ze stwierdzeniem przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony w decyzji WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176). Pełną informację o stosowanych zabezpieczeniach można uzyskać pod adresem: info@appliscale.io
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak warunkuje możliwość uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.
 9. Odnośnie do wszystkich kwestii związanych z Pani/Pana danymi osobowym można się z nami kontaktować pod adresem mailowym: info@appliscale.io.