Lead the Future of Technology

Backend Engineer (Mid)

Join Appliscale as a Backend Engineer (Mid) and become an key part of our team. Leverage your TypeScript skills to design, build and test backend functionalities, deploy microservices in AWS using Terraform, and ensure robust performance for users. If you excel in a collaborative, agile environment, we want to hear from you!

Location
Kraków
Salary
UoP: 12,000-18,000 PLN gross
B2B: 14,000-22,000 PLN net+VAT
Job Category
Software Development
Job Type
Full-time
Working Model
Remote
Responsibilities:
 • Designing, writing, testing functionalities for a backend system written in TypeScript
 • Deploying and maintaining microservices in AWS using Terraform
 • Maintaining system on production used by consumers from several European countries
 • Debugging issues
 • Participating in sprint planning, daily sprints and meetings with product owners for grooming new features
 • Collaborating with other team members and teams who depend on functionalities that you develop

Required Qualifications:
 • 2+ years of production software development experience in backend
 • Strong understanding of software engineering principles, testing, data structures and algorithms
 • Solid hands-on experience in technologies such as Typescript and Javascript
 • Good knowledge of DBMS like PostgreSQL, DynamoDB
 • Know-how of REST/GraphQL APIs
 • Understanding of OO design patterns, SOLID principles and Clean Code
 • Able to work with Agile methodologies such as SCRUM and/or Kanban
 • Good communication and collaboration skills
 • Self-motivation, proactive attitude
 • Proficiency in English

Nice to Have:
 • Working experience with one of the object-oriented and/or functional languages such as Java, Elixir, C++, C#, Golang, Erlang, Python, Kotlin, Node.js
 • Some experience or interest in developing Cloud and Infrastructure solutions with AWS and CI/CD processes supported by tools like Docker, Kubernetes, Jenkins, Terraform, CircleCI, GitlabCI, Datadog, etc.
 • Proficiency in French or German

Build Your Future

Other Job Opportunities

Job Title
Job Type
Job Category
Model
View More
Poland
Życzkowskiego 14
31-864 Kraków
1st floor
KPT Building
Ireland
Whiterock South
Wexford
Appliscale sp. z o.o. seated in Kraków, address: ul. prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków District Court for the city of Krakow, 11th Commercial Division of the National Court Register registration number: 0000592380 Tax Identification Number: 9452189348 share capital: 100 000 zł.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) informujemy, że:
1.
Administratorem danych osobowych jest Appliscale spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Prof. Michała
Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000592380, posiadającą NIP:
9452189348
, REGON:
363291430
2.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi
na zadane pytanie i prowadzenia dalszej korespondencji. Podstawą prawną
przetwarzania jest
udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
udzielenia odpowiedzi na pytanie/pytania, po czym zostaną usunięte.
4.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
6.
Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane
osobowe na zlecenie administratora (np. dostawcom usług
informatycznych).
7.
Pani/Pana mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. do Stanów
Zjednoczonych w ramach korzystania z usług podmiotów które świadczą
usługi jako podmioty przetwarzające (np. dostawcy usług
informatycznych). W tym zakresie dane będą odpowiednio zabezpieczone
w związku ze stwierdzeniem przez Komisję Europejską odpowiedniego
stopnia ochrony w decyzji
WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2016/1250 z dnia
12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez
Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016)
4176)
. Pełną informację o stosowanych zabezpieczeniach można uzyskać
pod adresem: info@appliscale.io
8.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej
jednak warunkuje możliwość zadania pytania i uzyskania odpowiedzi.
9.
Odnośnie do wszystkich kwestii związanych z Pani/Pana danymi osobowym
można się z nami kontaktować pod adresem mailowym: info@appliscale.io
Information clause regarding data processing
On the grounds of the art. 13 par. 1 and 2 of
REGULATION (EU) 2016/679 OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection
of natural persons
, dated 27 April 2016 (GDPR)
please be informed that:
1.
Appliscale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością seated in Krakow,
address: ul.
Prof. Michała Życzkowskiego 14, (31-864 ) Kraków,
registered
in the National Court Register under
number:
0000592380
, whose
registry files are kept by the District Court for Kraków, XI Business Division
of the National Court Register
, tax number:
9452189348
, REGON:
363291430 is the controller of the personal data;
2.
Your data shall be processed in order to answer the given question and
further correspondence.
The procession shall be lawful on the basis of your
consent (art. 6 par. 1 l. a GDPR)
3.
Your data shall be storage for the time mandatory to provide answer(s) to
the given question(s). Afterwards, it shall be deleted.
4.
You have access to your data and you can rectify them, delete them,
confine the scope of processing, object the processing, withdraw the
consent at any time without
affecting the legality of
the processing which
took place before the withdrawal.
5.
You have a right to submit a complain to the President of the Data
Protection office.
6.
You data shall be transferred to the third parties which process data by the
order of the Controller (e.g. IT companies).
7.
You data may be transferred to the third country (USA) due to transfer of
data to the parties which process data by order of the Controller (e.g. IT
companies). Your data shall be protected properly due to the fact that
European Commission confirmed the relevant standard of protection in
DECISIONS COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2016/1250 of 12
July 2016 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of
the Council on the adequacy of the protection provided by the EU-U.S.
Privacy Shield (notified under document C(2016) 4176).
To get full
information about the applied security standard please mail us:
info@appliscale.io
8.
Submission of your data is voluntarily, however it is mandatory for further
proceeding.
9.
Regarding any issues concerning your data, please do not hesitate to mail
us:
info@appliscale.io