Lead the Future of Technology

Senior React Engineer

Join Appliscale as a Senior React Engineer where you will be a part of our collaborative and agile team. Use your React and TypeScript skills to develop high-performance web solutions, optimise client-side performance and deliver robust solutions. If you are passionate about teamwork and cutting-edge technologies, we want to hear from you!

Location
Kraków
Salary
UoP: 19.000 - 26.000 PLN gross
B2B: 23.000 - 30.000 PLN net+vat
Job Category
Software Development
Job Type
Full-time
Working Model
Remote
Responsibilities:
 • Working in a highly collaborative and agile environment with cross-functional team members to translate business requirements, designs, and wireframes into inspiring user experiences and technical solutions.
 • You will build responsive, high-performance, modern web solutions with web frameworks based on React and Typescript.
 • You will design and optimize the client side of the applications ecosystem that uses multiple protocols and paradigms to communicate.
 • Unit, component & performance testing, and debugging the code to ensure that developed solutions run effectively at all times.
 • Participating in project meetings to identify, evaluate, and implement modern software engineering best practices into the product development process.
Required Qualifications:
 • Minimum 5 years of experience in React/Typescript and CSS.
 • Experienced with Test Automation tools (e.g. Playwright, BrowserStack, SonarQube).
 • Know-how of REST API design.
 • Strong knowledge of frontend architecture, design patterns, and best practices for performance optimization and cross-browser compatibility.
 • Strong understanding of software engineering principles, testing, data structures, and algorithms.
 • Able to work with Agile methodologies such as SCRUM and/or Kanban.
 • Good communication and collaboration skills.
 • Self-motivation, innovation, and accountability to work in a fast-paced environment.
 • Proficiency in English.
Nice to Have:
 • Exposure to CMS systems such as Contentstack or Sanity.
 • Experience with Netlify.
 • Working experience with Node.js.
 • Some experience or interest in CI/CD pipelines built with Jenkins and Docker containers.
Build Your Future

Other Job Opportunities

Job Title
Job Type
Job Category
Model
View More
Poland
Życzkowskiego 14
31-864 Kraków
1st floor
KPT Building
Ireland
Whiterock South
Wexford
Appliscale sp. z o.o. seated in Kraków, address: ul. prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków District Court for the city of Krakow, 11th Commercial Division of the National Court Register registration number: 0000592380 Tax Identification Number: 9452189348 share capital: 100 000 zł.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) informujemy, że:
1.
Administratorem danych osobowych jest Appliscale spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Prof. Michała
Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000592380, posiadającą NIP:
9452189348
, REGON:
363291430
2.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi
na zadane pytanie i prowadzenia dalszej korespondencji. Podstawą prawną
przetwarzania jest
udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
udzielenia odpowiedzi na pytanie/pytania, po czym zostaną usunięte.
4.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
6.
Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane
osobowe na zlecenie administratora (np. dostawcom usług
informatycznych).
7.
Pani/Pana mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. do Stanów
Zjednoczonych w ramach korzystania z usług podmiotów które świadczą
usługi jako podmioty przetwarzające (np. dostawcy usług
informatycznych). W tym zakresie dane będą odpowiednio zabezpieczone
w związku ze stwierdzeniem przez Komisję Europejską odpowiedniego
stopnia ochrony w decyzji
WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2016/1250 z dnia
12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez
Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016)
4176)
. Pełną informację o stosowanych zabezpieczeniach można uzyskać
pod adresem: info@appliscale.io
8.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej
jednak warunkuje możliwość zadania pytania i uzyskania odpowiedzi.
9.
Odnośnie do wszystkich kwestii związanych z Pani/Pana danymi osobowym
można się z nami kontaktować pod adresem mailowym: info@appliscale.io
Information clause regarding data processing
On the grounds of the art. 13 par. 1 and 2 of
REGULATION (EU) 2016/679 OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection
of natural persons
, dated 27 April 2016 (GDPR)
please be informed that:
1.
Appliscale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością seated in Krakow,
address: ul.
Prof. Michała Życzkowskiego 14, (31-864 ) Kraków,
registered
in the National Court Register under
number:
0000592380
, whose
registry files are kept by the District Court for Kraków, XI Business Division
of the National Court Register
, tax number:
9452189348
, REGON:
363291430 is the controller of the personal data;
2.
Your data shall be processed in order to answer the given question and
further correspondence.
The procession shall be lawful on the basis of your
consent (art. 6 par. 1 l. a GDPR)
3.
Your data shall be storage for the time mandatory to provide answer(s) to
the given question(s). Afterwards, it shall be deleted.
4.
You have access to your data and you can rectify them, delete them,
confine the scope of processing, object the processing, withdraw the
consent at any time without
affecting the legality of
the processing which
took place before the withdrawal.
5.
You have a right to submit a complain to the President of the Data
Protection office.
6.
You data shall be transferred to the third parties which process data by the
order of the Controller (e.g. IT companies).
7.
You data may be transferred to the third country (USA) due to transfer of
data to the parties which process data by order of the Controller (e.g. IT
companies). Your data shall be protected properly due to the fact that
European Commission confirmed the relevant standard of protection in
DECISIONS COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2016/1250 of 12
July 2016 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of
the Council on the adequacy of the protection provided by the EU-U.S.
Privacy Shield (notified under document C(2016) 4176).
To get full
information about the applied security standard please mail us:
info@appliscale.io
8.
Submission of your data is voluntarily, however it is mandatory for further
proceeding.
9.
Regarding any issues concerning your data, please do not hesitate to mail
us:
info@appliscale.io