This site use cookies to provide you with a great user experience.
By using Appliscale site, you accept our use of cookies.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) informujemy, że:
1.
Administratorem danych osobowych jest Appliscale spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Prof. Michała
Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000592380, posiadającą NIP:
9452189348
, REGON:
363291430
2.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi
na zadane pytanie i prowadzenia dalszej korespondencji. Podstawą prawną
przetwarzania jest
udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
udzielenia odpowiedzi na pytanie/pytania, po czym zostaną usunięte.
4.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
6.
Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane
osobowe na zlecenie administratora (np. dostawcom usług
informatycznych).
7.
Pani/Pana mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. do Stanów
Zjednoczonych w ramach korzystania z usług podmiotów które świadczą
usługi jako podmioty przetwarzające (np. dostawcy usług
informatycznych). W tym zakresie dane będą odpowiednio zabezpieczone
w związku ze stwierdzeniem przez Komisję Europejską odpowiedniego
stopnia ochrony w decyzji
WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2016/1250 z dnia
12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez
Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016)
4176)
. Pełną informację o stosowanych zabezpieczeniach można uzyskać
pod adresem: info@appliscale.io
8.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej
jednak warunkuje możliwość zadania pytania i uzyskania odpowiedzi.
9.
Odnośnie do wszystkich kwestii związanych z Pani/Pana danymi osobowym
można się z nami kontaktować pod adresem mailowym: info@appliscale.io

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla
kandydatów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) informujemy, że:
1.
Administratorem danych osobowych jest Appliscale spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Prof. Michała
Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000592380, posiadającą NIP:
9452189348
, REGON:
363291430
2.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
procesu rekrutacyjnego na określone stanowisko. Podstawami prawnymi
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązek prawny ciążący
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony
interes administratora, w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku wyrażenia zgody na udział w
przyszłych w przyszłych rekrutacjach podstawą prawną przetwarzania jest
dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia
procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, a w przypadku
wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 3 lat od
przesłania dokumentów aplikacyjnych.
Pani/Pana dane osobowe będą
mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z
udziałem w procesie rekrutacji.
4.
Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane
na zlecenie administratora (np. dostawcom usług informatycznych), a w
przypadku pozytywnego zakończenia rekrutacji również podmiotom
świadczącym usługi medyczne w zakresie jakim jest to niezbędne do
zawarcia umowy o pracę.
5.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku
przetwarzania na podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7.
Pani/Pana mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. do Stanów
Zjednoczonych w ramach korzystania z usług podmiotów które świadczą
usługi jako podmioty przetwarzające (np. dostawcy usług
informatycznych). Również w przypadku, gdy będzie to konieczne ze
względu na wiążące Administratora postanowienia umowne, Pani/Pana
dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, tj. do
Stanów Zjednoczonych. W tym zakresie dane będą odpowiednio
zabezpieczone w związku ze stwierdzeniem przez Komisję Europejską

odpowiedniego stopnia ochrony w decyzji
WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE)
2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony
zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako
dokument nr C(2016) 4176)
. Pełną informację o stosowanych
zabezpieczeniach można uzyskać pod adresem: info@appliscale.io
8.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej
jednak warunkuje możliwość uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w
procesie rekrutacji.
9.
Odnośnie do wszystkich kwestii związanych z Pani/Pana danymi osobowym
można się z nami kontaktować pod adresem mailowym: info@appliscale.io

Information clause regarding data processing

On the grounds of the art. 13 par. 1 and 2 of
REGULATION (EU) 2016/679 OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection
of natural persons
, dated 27 April 2016 (GDPR)
please be informed that:
1.
Appliscale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością seated in Krakow,
address: ul.
Prof. Michała Życzkowskiego 14, (31-864 ) Kraków,
registered
in the National Court Register under
number:
0000592380
, whose
registry files are kept by the District Court for Kraków, XI Business Division
of the National Court Register
, tax number:
9452189348
, REGON:
363291430 is the controller of the personal data;
2.
Your data shall be processed in order to answer the given question and
further correspondence.
The procession shall be lawful on the basis of your
consent (art. 6 par. 1 l. a GDPR)
3.
Your data shall be storage for the time mandatory to provide answer(s) to
the given question(s). Afterwards, it shall be deleted.
4.
You have access to your data and you can rectify them, delete them,
confine the scope of processing, object the processing, withdraw the
consent at any time without
affecting the legality of
the processing which
took place before the withdrawal.
5.
You have a right to submit a complain to the President of the Data
Protection office.
6.
You data shall be transferred to the third parties which process data by the
order of the Controller (e.g. IT companies).
7.
You data may be transferred to the third country (USA) due to transfer of
data to the parties which process data by order of the Controller (e.g. IT
companies). Your data shall be protected properly due to the fact that
European Commission confirmed the relevant standard of protection in
DECISIONS COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2016/1250 of 12
July 2016 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of
the Council on the adequacy of the protection provided by the EU-U.S.
Privacy Shield (notified under document C(2016) 4176).
To get full
information about the applied security standard please mail us:
info@appliscale.io
8.
Submission of your data is voluntarily, however it is mandatory for further
proceeding.
9.
Regarding any issues concerning your data, please do not hesitate to mail
us:
info@appliscale.io

Information clause for the candidates regarding data processing

On the grounds of the art. 13 par. 1 and 2 of
REGULATION (EU) 2016/679 OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection
of natural persons
, dated 27 April 2016 (GDPR)
please be informed that:
1.
Appliscale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością seated in Krakow,
address: ul.
Prof. Michała Życzkowskiego 14, (31-864 ) Kraków,
registered
in the National Court Register under
number:
0000592380
, whose
registry files are kept by the District Court for Kraków, XI Business Division
of the National Court Register
, tax number:
9452189348
, REGON:
363291430 is the controller of the personal data;
2.
Your data shall be processed for the purposes of the recruitment process.
Procession shall be lawful on the basis that
processing is necessary for
compliance with a legal obligation to which the controller is subject
(art. 6
par. 1 l. c GDPR) and of
the legitimate interests pursued by the controller
such as pursuing claims and defending from them.
(art. 6 par. 1 l. f GDPR).
In case of consent for the processing for the purposes of the future
recruitments, procession shall be lawful on the basis of consent (art. 6 par.
1 l. a GDPR)
3.
Your data shall be storage for the duration of recruitment process you have
applied for. In case of consent for procession of personal data for the
purposes of the future recruitment your data shall be storage for 3 years

as of provision of the recruitment documents.
Your data might be storage
for the period of limitation of claims related with procession of your
personal data in the recruitment process.
4.
You data shall be transferred to the third parties which process data by
order of the Controller (e.g. IT companies) and, in case of positive result of
the recruitment process, to the medical facilities to the extent mandatory
to conclude an employment agreement.
5.
You have access to your data and you can rectify them, delete them,
confine the scope of processing, object the processing, in case of
processing on the basis on consent withdraw the consent at any time
without
affecting the legality of
the processing which took place before
the withdrawal.
6.
You have a right to submit a complain to the President of the Data
Protection office.
7.
You data may be transferred to the third country (USA) due to transfer of
data to the parties which process data by order of the Controller (e.g. IT
companies). Moreover, your data may be transferred to the third country
(USA) if it is necessary due to the agreements concluded by the Processor.
Your data shall be protected properly due to the fact that European
Commission confirmed the relevant standard of protection in
DECISIONS
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2016/1250 of 12 July 2016
pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the
Council on the adequacy of the protection provided by the EU-U.S. Privacy
Shield (notified under document C(2016) 4176).
To get full information
about the applied security standard please mail us: info@appliscale.io
8.
Submission of your data is voluntarily, however it is mandatory for further
proceeding.
9.
Regarding any issues concerning your data, please do not hesitate to mail
us:
info@appliscale.io

Cookies – terms of use www.appliscale.io

1. On the website www.appliscale.io cookies files („cookies”) are used. Cookies are IT data, in
particular in the form of text files saved by the website, in the device in which the
website is viewed (this applies in particular to a computer, smartphone and other
similar devices). The recording is an automatic process and takes place while
browsing the website.
2. The entity that publishes cookies and accesses them is Appliscale spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością (court register number: 0000592380).
3. Cookies shall be used in order to ensure proper functioning of all website
functionalities and its optimal operation.
4. Website uses, in particular, the following cookies types:
a. WordPress cookies – verifying whether the browser enables savings of
cookies;
b. SnazzyMaps and GoogleMaps cookies – ensuring the correct screening of
maps on the website;
c. GoogleAnalytics cookies – counting the number of entrances on the website
and tracking the actions of the user, inter alia, to create Internet traffic
statistics.

5. Moreover, cookies might be used to screen the website properly on different screens
and devices.
6. The software used to browse websites, regardless of the type of device, most often
allows the storage of cookies on the device in which the website is displayed. This
setting may be amended at any time by the user via settings of the used browser.
Automatic savings of cookies can be blocked. Detailed instructions regarding such
change can be found in the Menu/”Help” of each browsers or via the Internet.
7. The used cookies do not cause any configuration changes in the
telecommunications terminal equipment of the subscriber or user and in the
software installed in this equipment.
8. Cookies settings can affect the correct functioning of some functionalities on
the website.
9. User may delete cookies which has been saved on the used device.
10. Information about blocking the operations of Google Analytics tools may be found on
the Google Analytics websites.

***

Zasady korzystania z plików cookies na stronie internetowej www.appliscale.io

Na stronie internetowej www.appliscale.io wykorzystywane są pliki cookies („ciasteczka”), które
stanowią dane informatyczne w szczególności w postaci plików tekstowych
zapisywanych przez stronę internetową, w urządzeniu, w którym przeglądana jest
strona internetowa (dotyczy to w szczególności komputera, smartfona i innych
podobnych urządzeń). Zapis jest procesem automatycznym i następuje podczas
przeglądania strony internetowej.
2. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies i uzyskuje dostęp do nich jest Appliscale
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (numer KRS: 0000592380).
3. Celem wykorzystania plików cookies jest zapewnienie prawidłowego działania
wszystkich funkcjonalności strony internetowej i jego optymalnego działania.
4. W szczególności, strona wykorzystuje następujące typy plików cookies:
a. cookies WordPress – sprawdzające, czy przeglądarka umożliwia zapis plików
cookie;
b. cookies SnazzyMaps i GoogleMaps – zapewniające poprawne wyświetlanie
się map na stronie internetowej;
c. cookies GoogleAnalytics – zawierające licznik wejść na stronę internetową i
śledzące działania użytkownika na tej stronie internetowej, między innymi w
celu tworzenia statystyk ruchu internetowego.

5. Ponadto, pliki cookies mogą być wykorzystywane do dostosowywania zawartości
stron internetowych do urządzenia, na którym wyświetlana jest strona internetowa.
6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, niezależnie od rodzaju
urządzenia, najczęściej zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu, w
którym wyświetlana jest strona internetowa. Ustawienie to może zostać zmienione w
każdym czasie przez użytkownika strony internetowej za pośrednictwem ustawień
przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Możliwe jest zablokowanie
automatycznego zapisu pliku cookies. Szczegółowe instrukcje dotyczące możliwości
dokonania takiej zmiany można znaleźć w menu „Pomoc” dla poszczególnych
przeglądarek lub za pośrednictwem Internetu.
7. Stosowane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w
telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika i
oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
8. Ustawienia plików cookies mogą mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie
niektórych funkcjonalności na stronie internetowej.
9. Użytkownik może również usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na
użytkowanym urządzeniu.
10. Informacje o możliwości zablokowania działania narzędzia Google Analytics można
znaleźć na stronach internetowych Google Analytics.

1

Project Maxx

Read full
Illu_2
A decrease in invoice processing time for the rocket manufacturer
case_1_1

The US based space rocket manufacturer currently manually process thousands of invoices per month ranging from 5 line items to upwards of 10k line items.

01

The current system involves teams of supply chain experts reviewing many different types of document to ensure a high degree of accuracy can be maintained. Also, ITAR (International Traffic in Arms Regulations) compliance required that some ERP systems are separated and kept in secure networks.

Subsequently, considerable data needed to be synced to multiple systems. As multiple ERP systems are in use, the data flow would need to integrate with many different applications

case_2

Appliscale investigated many off the shelf solutions.

02

Most off the shelf offerings were not fit for purpose due to ITAR requirements. Appliscale and the client agreed to develop a bespoke solution using the AWS GOV cloud. A number of its machine learning and character recognition capabilities would be utilized. The application would be integrated with existing ERP systems to achieve full invoice processing automation.

We designed a serverless application that is highly scalable and can be quickly deployed within minutes of feature updates being completed. With AWS serverless, all infrastructure is represented as code and fully automated build and deployment process was developed

case_3_1

Due to the serverless architecture, the client doesn’t need to pay for server maintenance, only for code execution. AWS Lambda, CloudFormation, EC2, Sagemaker were utilized.

03

The next phase of the project is currently under preparation, this will see the evolution of the machine learning system to more accurately predict common errors and allow for human training of the system

Appliscale managed all of the technical requirements gathering, architectural design, development and project management.

The client was based in Nevada, U.S. The nine-hour time difference was managed by Appliscale engineers time shifting their work schedules at least three days a week. The project was delivered on time and within budget.

Virgin Orbit have realized up to 55% decrease in invoice and worksheet returns and have decreased the monthly processing times for work assemblies by 10% due to increased efficiencies in JIT processing

Not convinced yet?
Explore more Case Studies.

See next Case Study