Contact Details

Appliscale sp. z o. o.
ul. Życzkowskiego 14
31-864 Kraków

Leave us a message

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Informacja o ochronie przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujmy, że:
Administratorem danych osobowych jest Appliscale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14, (31-864 ) Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000592380, posiadającą NIP: 9452189348, REGON: 363291430. Pani/Pana dane osobowe będą przewarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania, po czym zostaną usunięte. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest podejrzenie, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO i/lub ustawą o ochronie danych osobowych. Dane nie będę przekazywane podmiotom trzecim. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak warunkuje możliwość zadania pytania i uzyskania odpowiedzi. Odnośnie do wszystkich kwestii związanych z Pani/Pana danymi osobowym można się z nami kontaktować pod adresem mailowym: info@appliscale.io

Information concerning data processing
On the grounds of the art. 13 par. 1 and 2 of the General Data Protection Regulation, dated 27 April 2016 (GDPR) please be informed that:
Appliscale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością seated in Krakow, address: ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14, (31-864 ) Kraków, registered in the National Court Register under number: 0000592380, whose registry files are kept by the District Court for Kraków, XI Business Division of the National Court Register, tax number: 9452189348, REGON: 363291430; Your data shall processed in order to answer the given question. You have access to your data and you can rectify them, delete them, confine the scope of processing, object the processing, withdraw the consent at any time without the impact on the compliance with the law the processing which took place before the withdrawal. You have a right to submit a complain to the President of the Data Protection office, if there are grounds to claim the processing does not comply with the law. Your data shall be storage for the time mandatory to give an answer. Afterwards, it shall be deleted. You data shall not be transferred to the third parties.
Submission of your data is voluntarily, however it mandatory for further proceeding.Regarding any issues concerning your data, please do not hesitate to mail us: info@appliscale.io

Location